RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Biblioteka Biecz: Józef Kasprzak

e-mail: iodo@biecz.pl

Urząd Miejski w Bieczu
Rynek 1, 38-340 Biecz
tel. 13 4406819

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKA

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 1. Administratorem Danych jest Biblioteka Biecz, Rynek 20 NIP 738-18-62-787, REGON 001033303
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Józef Kasprzak, adres e-mail: iodo@biecz.pl Celem przetwarzania danych jest ochrona zbiorów bibliotecznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy
  o bibliotekach.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie korzystania z usług BB w Bieczu i przez okres 10 lat ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt tutejszej jednostki.
 4. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 5. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy.
 8. Informujemy, że podanie danych: adres mailowy lub nr telefonu jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy, jednak jest niezbędne, aby usprawnić proces komunikacji z czytelnikiem i wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie w/w danych.
 9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  w tym profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informuję, że:

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Bibliotekę Biecz w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa użytkowników przebywających na terenie monitorowanym oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej.

Monitoring wizyjny obejmuje:

 1. a) Pomieszczenia Biblioteki Biecz:
 • Wypożyczalnię dla Dorosłych,
 • Mediatekę,
 • Cichą Czytelnię,
 • Bibliotekę Młodych
 1. b) Monitoring obejmuje główne ciągi komunikacyjne i teren wokół budynku Rynek 20
 • od strony Rynku
 • od ul. Potockiego.
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jestBiblioteka Biecz, z siedzibą ul. Rynek 20, 38-340 Biecz, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki, adres e-mail: biblioteka@biblioteka.biecz.pl, tel. 13 4471043
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@biecz.pl; telefonicznie pod numerem 13 4406819 lub listownie na wyżej podany adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. e) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 i art. 114 Ustawy
  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także zgodnie z art. 9 a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będzie upoważniony pracownik Biblioteki Biecz oraz instytucje państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dla celów dowodowych zabezpiecza się zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

– na wniosek Dyrektora Biblioteki Biecz

– na wniosek organów prowadzących postępowania;

– na wniosek osób trzecich;

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zapis monitoringu jest przechowywany nie dłużej niż 3 miesiące następnie jest nadpisywany automatycznie, chyba, że materiał z monitoringu stanowi dowód w prowadzonej sprawie, wówczas dane są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Ma Pani / Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.